جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۷/۱  
 
 

  دستور العمل نحوه ارائه گزارش طرح به صندوق  

نکته: دستورالعمل زير قبل از راه اندازي سامانه نظارت الکترونيک صندوق تهيه شده است. مطالب دستورالعمل همچنان صحيح است فقط در نظر داشته باشيد با توجه به عملياتي شدن سامانه نظارت الکترونيک، گزارشات مياني و پاياني بايد به صورت ديجيتالي از طريق وبگاه صندوق ارسال گردند. گزارش پاياني بايد به صورت چاپ شده نيز تحويل گردد.

١ - هدف:

هدف از اين دستورالعمل تشريح نحوه تکميل و ارائه گزارشهاي مرحله اي و نهايي طرحهاي مصوب صندوق مي باشد.

٢ – دامنه کاربرد:

اين دستورالعمل در مورد کليه طرحهاي مصوب کميته تخصصي که بر اساس تفاهم نامه جهت اجرا به مجري ابلاغ گرديده است، کاربرد دارد.

٣- مسئوليتها:

مسئوليت تهيه، تکميل و ارائه گزارش بر عهده مجري پروژه مي باشد.

تبصره ١: نسخ تهيه شده توسط مجري بايد طي نامه اي (رسمي) از طرف مجري، به صندوق تحويل داده شود.

تبصره ٢: ارائه گزارش براي دريافت اعتبارات بعدي، ضروري مي باشد.

تبصره ٣: براي ارائه گزارش، بايد سه موضوع تعداد، شکل ظاهري و فصل بندي و محتويات، که در زير توضيح داده شده است، مورد توجه قرار گيرد.

٤ - تعداد گزارشها

الف- ١- گزارش مرحله اي ( پيشرفت کار): يک نسخه صحافي شده (از ارسال گزارشات تک يا چند برگي جداً خودداري شود.)

الف-٢- گزارش نهايي: يک نسخه صحافي شده بهمراه مقالات چاپ شده و لوح فشرده حاوي فايل گزارشات و مقالات

تبصره٣ : گزارشهاي مرحله اي بايد در دوره هاي سه ماه تهيه شود و به صندوق تحويل گردد.

٥- شکل ظاهري گزارش

١-٥- رنگ جلد: رنگ جلد گزارش و موارد ثبت شده روي آن بايستي مطابق جدول زير باشد.

گروه

رنگ جلد

فني و مهندسي

سياه

علوم پايه

قهوه اي

کشاورزي

زرشکي

پزشکي

سبز

ميانگروهي

طوسي

علوم انساني

آبي

تبصره ٥: طرح روي جلد گزارشات نهايي بايد بصورت نمونه ارائه شده در زير باشد.


 

گزارش نهايي

طرح تحقيقاتي
(عنوان طرح)

کد طرح
............
مجري
............
تاريخ خاتمه
............

 

 

(توجه: آرم صندوق را از اين آدرس تهيه فرماييد.)

٢-٥- تايپ: تايپ مدارک بايستي توسط نرم افزار Word 2003 صورت گيرد.

تبصره ٦: براي لغات فني داراي معادل فارسي حتي المقدور از معادلهاي فارسي استفاده شود، ليکن در همان صفحه، به صورت پاورقي، معادل انگليسي آن ذکر شود.

٦- شماره گذاري مطالب:

١-٦- فصول: در صورت نياز به شماره گذاري، بخشهاي هر فصل به ترتيب از شماره ” ١ “ شماره گذاري شوند.

- شماره هر فصل، قسمت يا بند و فرمول ها به ترتيب از راست به چپ نوشته مي شود مانند:

١-٣-

١-٣-١-

٢-٦- شکلها : بايستي داراي شماره باشند. شماره شکل در زير شکل و در وسط صفحه به ترتيب زير نوشته شود :

(شماره شکل ـ شماره فصل). ..

٣-٦- جداول: بايستي داراي شماره باشند. شماره جدول در بالاي آن و در وسط صفحه به ترتيب زير نوشته شود:

(شماره جدول ـ شماره فصل)...

٤-٦- فرمولها، معادلات و روابط: بايستي داراي شماره باشند. شماره آنها در انتهاي سمت راست صفحه و در داخل پرانتز به ترتيب زير نوشته شود:

(شماره معادله ـ شماره فصل)

٥-٦- صفحات: شماره صفحات در پايين هر صفحه و در وسط تايپ شود (ضمائم نيز بايستي داراي شماره صفحه باشند).

٧ - ترتيب موضوعات:

ترتيب موضوعات بر اساس موارد زير است:

١-٧- صفحه عنوان

٢-٧- چکيده

٣-٧- فهرست مطالب

٤-٧- فهرست جداول

٥-٧- فهرست نمودارها

٦-٧- نشانه ها ي رياضي و علائم اختصاري

٧-٧- اظهار مبني بر بکر بودن متون

٨-٧- تشکر و قدر داني

٩-٧- منابع و ماخذ

١٠-٧- فصول گزارش

١١-٧- چکيده لاتين

١٢-٧- مراجع

١٣-٧- پيوست‌ها

١٣-٨- مقالات ISI چاپ شده

٨- محتويات گزارش:

١-٨- صفحه عنوان: شامل نام پروژه به فارسي و انگليسي است که بايستي نام مجري پروژه در زير عنوان نام دستگاهي که مجري در آن مشغول مي باشد، آورده شود.

٢-٨- چکيده : چکيده گزارش بايد حداکثر در ٣٠٠ کلمه و يک صفحه باشد که به خواننده تصويري کلي و واضح از چگونگي و اهداف طرح را ارائه نمايد. در چکيده بايد به سوالات زير پاسخ داده شود:

- تحقيق از کجا منشا گرفته است؟ (ذکر مسئله مورد تحقيق و فرضيات اساسي)

- چرا اين تحقيق انجام شده است؟ (توجيه مختصر ضرورت انجام تحقيق)

- چگونه اين تحقيق انجام شده است؟ (ذکر روش مورد استفاده در تحقيق)

- تحقيق به چه نتيجه اي رسيده است؟ (الگوهاي کلي ملاحظه شده داده هاي حاصل از تحقيق)

- نتيجه تحقيقات چه کاربردي دارد؟

تبصره ٧: در مورد گزارشات مرحله اي (پيشرفت کار)، اين موارد در ارتباط با همان مرحله آورده شود.

٣-٨- مقدمه:

اين بخش، بيان ساختار کلي گزارش مي‌باشد که به محقق کمک مي‌کند تا تمام مطالب لازم را تشريح کند و آنها را در کوتاه‌ترين جملات سازمان‌دهي کند. هدف از اين بخش عبارت است از ساخت مباني نظري و چهارچوب فکري است که تحقيق بر پايه آنها پي ريزي شده است. اين کار بامرور منابع مختلف و تحقيقات گذشته و در نهايت مشخص کردن مباحث ارزشمند براي تحقيق، مسائل مورد اختلاف و سوالاتي که تاکنون پاسخ داده نشده اند، انجام مي گيرد. منابع و مطالب اعلام شده در متن مقدمه بايد با شماره رفرانس مشخص گردد.

٤-٨- روش تحقيق/مواد و روش هاي آزمايش:

اين فصل به تشريح جزئيات روش مورد استفاده در تحقيق و تبيين چگونگي بدست آوردن داده‌هاي تحقيق، مي‌پردازد اين روشها ممکن است قعاليتهاي آزمايشگاهي، به‌کارگيري يک برنامه رايانه‌اي، مصاحبه با مردم يا آمارگيري و حتي استفاده از برخي حوادث تاريخي باشد که اصول و کليات آن در پروژه مصوب قبلاً توسط محقق ذکر شده است. با توجه به حجم مطالب ممکن است محقق اين فصل را به چند بخش تقسيم کند. مثلاً پروتکل آزمايشات مختلف، روش‌هاي رياضي و رايانه‌اي، تجـــزيه و تحليل هاي آماري و. ...... در بخش‌هاي جداگانه قرار مي‌گيرد.

٥-٨- تحليل نتايج و بحث:

در اين فصل الگوهاي ملاحظه شده در نتايج و ارتباط آنها با مسئله و فرضيه تحقيق نشان داده مي‌شود. ارايه جداول خلاصه نتايج و شکل‌هاي مناسب در اين فصل بايد به نحوي ارائه شود که هر خواننده عادي بتواند نتايج حاصل از طرح را درک نمايد. به طور کلي مباحث ذيل بايد در اين قسمت بيايد:

- روش تهيه داده‌ها

- تحليل نتايج خام حاصل از تحقيق انجام شده

- مقايسه نتايج حاصل از روش‌هاي مختلف در تحقيق انجام شده

- مقايسه نتايج حاصل از تحقيق انجام شده با تحقيقات قبلي

تبصره ٨: در صورتيکه مقالات علمي يا هرگونه دستاورد علمي ديگري از اجراي طرح حاصل شده باشد، بايد در متن گزارش نهايي گنجانده شود و خلاصه هر کدام از مقالات نيز در طرح نگارش يابد.

٦-٨- نتيجه گيري و کاربرد:

اين فصل، بايد به روشني نشان دهد که تحقيق انجام يافته، مشارکت مهمي در توسعه پيکرة دانش بدنبال دارد. در اين فصل سئوالات مرتبط با تحقيق، چارچوب سير کلي اين تحقيق و تحقيقات گذشته مطرح مي‌شود و اعلام مي گردد که يافته‌هاي اين تحقيق با يافته‌هاي کدام تحقيق قبلي، موافقت يا مخالفت دارد. چرا اين موافقت يا مخالفت‌ها وجود دارد و چگونه توجيه مي‌شود. هر يک از قسمتهاي اين بخش بايدبا توجه به سوالات و فرضيات مختلف تحقيق داراي شمارة عناوين مستقل باشند و هر قسمت به بخش مربوط در فصل ارجاع دهد، تا خواننده دريابد که نتيجه‌گيري انجام شده براساس کدام قسمت از يافته‌هاي فصل است. بديهي است که اين بخش به مطالعات ديگري که تحقيق آنها در فصل ٢ مورد اشاره، قرار گرفته است، نيز ارجاع مي شود.

در اين بخش نتايج کلي تحقيق عنوان مي شود و معمولاً نتيجه‌گيري به صورت کيفي، بيان مي‌گردد و محقق بينش جديد خود را از مسئله، براساس کارهاي خود و ديگران، بيان مي‌دارد. نتيجه‌گيري کلي، بايد بسيار ساده و خلاصه بيان شود. نتيجه‌گيري گزارش بايستي عمدتاً براساس يافته‌هاي حاصل از کار تحقيقي، انجام شده توسط محقق باشد.

در اين بخش همچنين کاربردهاي نظري يافته‌ها بيان مي‌شود. هدف از بيان اين موارد آن است که به خواننده نشان دهد که تحقيق حاضر، نه‌تنها در روشن شدن موضوع و سؤالات مورد نظر مشارکت داشته است بلکه در گسترده‌تر نمودن پيکرة دانش، نيز مثمر ثمر خواهد بود.

کاربردهاي نظري و تحقيقاتي نيز بايد در اين بخش بيان شود. اين توضيحات، بايد کوتاه و ساده و صريح بيان شوند.

در پايان اين بخش بايد تحقيقات آتي عنوان گردد که هدف از نوشتن اين بخش، عبارت از کمک به ساير محققان در انتخاب و طراحي تحقيقات آتي است. پيشنهاد تحقيق مي‌تواند، شامل موضوع يا روش جديد تحقيق يا هر دو آنها باشد. اين بخش بايد شامل سؤالات جديدي باشد که محقق، در اثر تحقيق خود يا با مطالعه کارهاي سايرين، خلق کرده است.

٩- مراجع:

مراجع در آخر پروژه با روش استاندارد مرجع نويسي، مطابق مثالهاي زير آورده شود:

[1] P.J. Fellows، Food Processing Technology. ELLIS HORWOOD LIMITED. 1990، pp.100-105.

[2] K.Zarrabi، “Estimation of Metal Temprature”، Int. J. Pressure Vessl& Piping 69(1996)، pp. 240-270.

[٣]، ماساکي ايمايي. ” روشهاي بهبود مستمر “، ترجمه: حيدر اميريان، انتشارات چلنگري، ١٣٧٨

[٤] محمد يونسي، ” طراحي قالب به کمک CAD/CAM “، پروژه کارشناسي ارشد، دانشگاه زاهدان، ١٣٧٥

١٠- پيوست ها :

به منظور دسترسي آسان، پيوستها در انتهاي پروژه قرار مي گيرند.

قرار دادن پيوستها در متن اصلي، باعث از بين رفتن انسجام و پيوستگي مطلب ارائه شده مي گردد.هر پيوست به يک موضوع اختصاص مي يابد.

- در صفحه اول هر پيوست ، در بالا و وسط کادر،کلمه پيوست و شماره ترتيب آن درج شده و سپس با يک خط فاصله و در وسط کادر عنوان مربوطه آورده ميشود. بمنظور مرتب نمودن پيوستها،‌ترتيب زير پيشنهاد مي گردد.

پيوست ١- منحني ها

پيوست٢- جداول

پيوست ٣- قضايا و اثبات آنها

پيوست ٤- دستورالعمل استفاده از برنامه کامپيوتري

پيوست٥- ليست برنامه کامپيوتري

پيوست ٦-نقشه هاي تهيه شده

پيوست ٧- مقالات

١١- پيوستهاي ديگر:

- کليه نرم افزارهاي تهيه شده بايستي همراه با دستورالعمل، فهرست وروديها و خروجيها، برنامه هاي نوشته شده و. ..... در ضميمه گزراش آورده شود و همچنين يک نسخه از ديسکت يا سي دي حاوي اصــل (source) بــرنامه ها و اطلاعــات مربوطه به طرح تحويل گردد.

- شماره مراجع داخل علامت [] در متن گزارش درج گردد و در انتهاي گزارش نيز پس از ضمائم فهرست مراجع آورده شود .

- براي پروژه هايي که به ساخت دستگاهي منجر شده باشد لازم است:

  • مشخصات فني، نقشه هاي ساخت، روش اجرايي ، استانداردهاي مربوطه، نتايج تست و مشخصات مراکز تست کننده دستگاه به طور مشخص در گزارش آورده شود.
  • دستورالعمل و فن آوري (تکنولوژي) ساخت براي استفاده در ساخت يک قطعه (مانند مشخصات ريخته گري، ماشين کاري، عمليات حرارتي و. .....) ارائه گردد.
  • طراحيهاي مفهومي، مدلهاي رياضي و محاسبات شبيه سازي با ذکر منابع علمي مربوطه ارائه شوند.
 
  درباره صندوق
معرفي صندوق
ارکان صندوق
رسالت صندوق:
کمک به اجراي طرح هاي پژوهشي
   کارگروه هاي پژوهشي
تجاري سازي نتايج پژوهشي
ثبت اختراعات در سطح جهاني
کرسي هاي پژوهشي
زير ساخت هاي پژوهشي
ديگر فعاليت هاي حمايتي
خدمات الکترونيک
خبرنامه داخلي صندوق
جستجو در وبگاه
 
  آيين نامه ها
سياستهاي اصولي و خط مشي
آيين نامه اجرايي
آيين نامه ارائه تسهيلات
آيين نامه نظارت بر طرح ها
آئين نامه کرسي پژوهشي
آيين نامه تجاري سازي
آيين نامه ثبت اختراعات
 
  فرم ها و دستورالعمل ها
راهنماي تکميل فرم پيشنهاد طرح
دستورالعمل تهيه گزارش
فرم هاي مکمل
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۰