جستجو . ورود به وبگاه    ۱۳۹۹/۵/۲۲  
 
 

  دستور العمل نحوه ارائه گزارش طرح به صندوق  

نکته: دستورالعمل زير قبل از راه اندازي سامانه نظارت الکترونيک صندوق تهيه شده است. مطالب دستورالعمل همچنان صحيح است فقط در نظر داشته باشيد با توجه به عملياتي شدن سامانه نظارت الکترونيک، گزارشات مياني و پاياني بايد به صورت ديجيتالي از طريق وبگاه صندوق ارسال گردند. گزارش پاياني بايد به صورت چاپ شده نيز تحويل گردد.

١ - هدف:

هدف از اين دستورالعمل تشريح نحوه تکميل و ارائه گزارشهاي مرحله اي و نهايي طرحهاي مصوب صندوق مي باشد.

٢ – دامنه کاربرد:

اين دستورالعمل در مورد کليه طرحهاي مصوب کميته تخصصي که بر اساس تفاهم نامه جهت اجرا به مجري ابلاغ گرديده است، کاربرد دارد.

٣- مسئوليتها:

مسئوليت تهيه، تکميل و ارائه گزارش بر عهده مجري پروژه مي باشد.

تبصره ١: نسخ تهيه شده توسط مجري بايد طي نامه اي (رسمي) از طرف مجري، به صندوق تحويل داده شود.

تبصره ٢: ارائه گزارش براي دريافت اعتبارات بعدي، ضروري مي باشد.

تبصره ٣: براي ارائه گزارش، بايد سه موضوع تعداد، شکل ظاهري و فصل بندي و محتويات، که در زير توضيح داده شده است، مورد توجه قرار گيرد.

٤ - تعداد گزارشها

الف- ١- گزارش مرحله اي ( پيشرفت کار): يک نسخه صحافي شده (از ارسال گزارشات تک يا چند برگي جداً خودداري شود.)

الف-٢- گزارش نهايي: يک نسخه صحافي شده بهمراه مقالات چاپ شده و لوح فشرده حاوي فايل گزارشات و مقالات

تبصره٣ : گزارشهاي مرحله اي بايد در دوره هاي سه ماه تهيه شود و به صندوق تحويل گردد.

٥- شکل ظاهري گزارش

١-٥- رنگ جلد: رنگ جلد گزارش و موارد ثبت شده روي آن بايستي مطابق جدول زير باشد.

گروه

رنگ جلد

فني و مهندسي

سياه

علوم پايه

قهوه اي

کشاورزي

زرشکي

پزشکي

سبز

ميانگروهي

طوسي

علوم انساني

آبي

تبصره ٥: طرح روي جلد گزارشات نهايي بايد بصورت نمونه ارائه شده در زير باشد.


 

گزارش نهايي