جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۷/۱  
 
 

  آيين نامه اجرايي  در اجراي مصوبه جلسه ٥٢٢ مورخ ٧/٥/١٣٨٢ شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره اساسنامه صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور (که در اين آئين نامه "صندوق" ناميده مي شود)، آئين نامه اجرايي ذيل درجلسه هيئت امناء صندوق به تصويب رسيد.

الف – هدف:

تبيين سير مراحل ارائه تسهيلات و خدمات به ارائه کنندگان طرحهاي پژوهشي درراستاي اهداف اساسنامه باشد.

ب - دامنه کاربرد:

مطابق ماده ٣ اساسنامه حمايتهاي صندوق شامل تمام پژوهشگران ايراني دانشگاهي و غيردانشگاهي داخل و خارج کشور (اعم از حقيقي و حقوقي) مي شود. ضمن اينکه مطابق تبصره ٤ ماده ٣ اساسنامه، اولويت در استفاده از کمکها با پژوهشگران داخل کشور مي باشد.

ج – تعاريف و مفاهيم:

پژوهشگر: مطابق تبصره ٣ ماده ٣ اساسنامه، "پژوهشگر به اشخاص حقيقي و حقوقي اطلاق مي گردد که داراي دانش، تجربه و مدارج علمي و دستاوردهاي پژوهش بوده و صلاحيت علمي آنان به تأييد کميته تخصصي صندوق رسيده باشد ."

متقاضي: پژوهشگران حقيقي يا حقوقي که براساس موارد مندرج در اين آئين نامه اقدام به تکميل فرمهاي درخواست تسهيلات يا خدمات از صندوق بنمايد.

طرح پيشنهادي: طرحي است که در چارچوب فرمهاي پيوست اين آيين‌نامه ارائه مي گردد.

کميته تخصصي: مطابق اساسنامه "گروهي از نخبگان جامع الشرايط علمي کشور که داراي آثارعلمي ثبت شده در سطح بين المللي و سوابق درخشان علمي و اجرايي مي باشند" و مسئوليت تأييد شرايط علمي پژوهشگران و تصويب طرحهاي توجيه شده از نظر گروه مشاوران و کارشناسان را برعهده دارد.

کميته کارشناسي: گروهي از کارشناسان (حقيقي و حقوقي) رشته هاي مختلف مي باشند که برمبناي آئين نامه ها و اولويتهاي صندوق اقدام به ارزيابي طرحهاي پيشنهادي و تطابق آنها با شرايط تصويب (توجيه فني و اقتصادي) مي نمايند .

گروه مشاوران تخصصي: شامل برگزيده اي از متخصصان و صاحبنظران رشته هاي مختلف علمي( حقيقي يا حقوقي) مي باشند که متناسب با رشته تخصصي،‌ اقدام به اعلام نظر علمي و فني در مورد طرحهاي پيشنهادي مي‌نمايند.

اولويتهاي موضوعي: عناوين طرحهاي داراي اولويت و اهميت و مورد حمايت صندوق که همه ساله توسط صندوق اعلام مي‌شود.

د – مراحل ارائه تسهيلات واعتبارات به متقاضيان:

مرحله اول: تکميل پرسشنامه طرح پژوهشي جهت درخواست تسهيلات و اعتبارات
١. تکميل پيش فرم اوليه: متقاضي پس از دريافت فرم اوليه ارائه تسهيلات و راهنماي تکميل فرم، نسبت به تکميل موارد مندرج اقدام مي‌نمايد.(پيوست شماره٣)
٢. بررسي پرسشنامه اوليه: توسط کميته کارشناسي انجام مي شود تا در صورت تأييد بودن طرح نسبت به تکميل پرسشنامه اصلي اقدام گردد.
٣. تکميل پرسشنامه طرح پيشنهادي جهت درخواست تسهيلات و اعتبارات: متقاضي پس از دريافت پرسشنامه مربوطه و راهنماي تکميل آن، نسبت به تکميل موارد مندرج و تحويل آن اقدام مي‌نمايد.(پيوست شماره٤)
٤. کنترل مدارک: مدارک مورد نياز توسط دبيرخانه صندوق کنترل مي‌شوند. در صورت وجود نواقص با همکاري متقاضي نسبت به رفع آن اقدام مي‌گردد.

مرحله دوم: بررسي کارشناسي
١. بررسي ابعاد طرح: بر اساس دستورالعمل معيارهاي پذيرش طرح، گروه کارشناسي اطلاعات ارائه‌شده توسط متقاضي را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد. در صورتي که برخي اطلاعات از مستندات کافي برخوردار نباشد، با همکاري متقاضي نسبت به تکميل و رفع اشکال از آن اقدام مي‌شود.
٢. امکان سنجي و بررسي فني- اقتصادي: با ارجاع طرح به مشاوران مربوطه،بررسيهاي امکان سنجي و ارزيابي فني- اقتصادي در ارتباط با طرح پژوهشي ارائه‌شده، صورت مي‌گيرد. در صورتي که طرح توجيه مذکور را به همراه نداشته باشد، و اين عدم توجيه قابل رفع بوده يا به دليل عدم وجود برخي اطلاعات تکميلي باشد، با هماهنگي متقاضي نسبت به تکميل اطلاعات مورد نياز اقدام مي‌گردد. در غير اين صورت طرح از چرخه ارائه تسهيلات خارج مي گردد.
٣. اولويت‌بندي طرح‌ها: طرحهاي پذيرفته شده و مورد تأييد گروه مشاوران بر اساس دستورالعمل‌هاي موجود اولويت‌بندي مي‌شوند. (ترجيحاً توسط مدلهاي رياضي) اين کار توسط گروه کارشناسي صورت مي‌گيرد.
٤. ارزيابي حقوقي: در اين زمينه، برخي لوازم قانوني و حقوقي طرح در صورت لزوم مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.
٥. بررسي نوع تسهيلات قابل ارائه: پيشنهاد اوليه پس از بررسي توسط کميته کارشناسي و با کمک و همراهي گروه مشاورين تخصصي (در صورت لزوم) و با تصويب رئيس صندوق صورت مي‌گيرد.
٦. دريافت هزينه‌هاي کارشناسي و مشاوره: درمورد برخي از طرحهاي پيشنهادي و با تصويب رئيس صندوق، متقاضي درصدي از تسهيلات پيشنهاد شده توسط مديريت ارزيابي طرحهارا به عنوان هزينه هاي کارشناسي و مشاوره طرح بپردازد.

مرحله سوم: تصويب طرح پژوهشي
١. بررسي طرح در کميته تخصصي(کميته تصويب): نظرات گروه مشاوران تخصصي، به همراه مستندات ارائه‌شده توسط متقاضي جمع‌بندي و پيشنهاد مديريت ارزيابي طرحهاجهت تصويب ، در جلسه کميته تخصصي مطرح مي‌شود. در صورت عدم تصويب طرح يا نياز به بررسي بيشتر آن، کميته تخصصي مجدداً طرح را به مديريت ارزيابي طرحها ارجاع مي‌دهد. در غير اينصورت براي ادامه مراحل بعدي مصوبه ابلاغ مي‌شود.

مرحله چهارم: ارائه تسهيلات و خدمات و کنترل طرحها
١. تکميل مدارک مورد نياز: پس از پذيرش طرح و نوع تسهيلات قابل ارائه موارد طي نامه‌اي به اطلاع متقاضي خواهد رسيد تا مدارک مورد نياز جهت عقد قرارداد را فراهم آورد. در اين مرحله متقاضي لازم است کليه مدارک و ضمانتهاي لازم جهت دريافت تسهيلات و خدمات را ارائه نمايد.
٢. عقد قرارداد با متقاضي: پس از تکميل کليه مدارک و ضمانتها، قراردادي با متقاضي تنظيم مي‌شود که در آن شرايط و پرداخت تسهيلات و ارائه خدمات و تعهدات متقابل مشخص شده است .
٣. کنترل و ارزيابي حين کار: براي هر طرح يک کارشناس کنترل و ارزيابي مشخص مي‌گردد که روند ارائه تسهيلات و نحوه هزينه‌نمودن آن‌را با دريافت گزارش هاي متناوب از سوي متقاضي و انجام بازديدهاي دوره اي(درصورت نياز) پي‌گيري مي‌نمايد.

مرحله پنجم: مستند سازي و ثبت در بانک اطلاعاتي
١. مستندسازي و ارزيابي نتايج: پس از پايان دوره ارائه تسهيلات گزارشات مربوطه مستند شده و نتايج حاصل از ارائه تسهيلات توسط کارشناسان کنترل ؛ ارزيابي و استخراج مي‌گردد.
٢. ثبت در سوابق و بانک اطلاعاتي: کليه اطلاعات لازم در راستاي تهيه يک بانک اطلاعاتي جامع از متقاضيان و طرح‌هاي پايان يافته، ثبت و بايگاني مي‌گردد.

 
  درباره صندوق
معرفي صندوق
ارکان صندوق
رسالت صندوق:
کمک به اجراي طرح هاي پژوهشي
   کارگروه هاي پژوهشي
تجاري سازي نتايج پژوهشي
ثبت اختراعات در سطح جهاني
کرسي هاي پژوهشي
زير ساخت هاي پژوهشي
ديگر فعاليت هاي حمايتي
خدمات الکترونيک
خبرنامه داخلي صندوق
جستجو در وبگاه
 
  آيين نامه ها
سياستهاي اصولي و خط مشي
آيين نامه اجرايي
آيين نامه ارائه تسهيلات
آيين نامه نظارت بر طرح ها
آئين نامه کرسي پژوهشي
آيين نامه تجاري سازي
آيين نامه ثبت اختراعات
 
  فرم ها و دستورالعمل ها
راهنماي تکميل فرم پيشنهاد طرح
دستورالعمل تهيه گزارش
فرم هاي مکمل
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۰