جستجو . ورود به وبگاه    ۱۳۹۹/۵/۲۱  
 
 

  آيين نامه اجرايي  در اجراي مصوبه جلسه ٥٢٢ مورخ ٧/٥/١٣٨٢ شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره اساسنامه صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور (که در اين آئين نامه "صندوق" ناميده مي شود)، آئين نامه اجرايي ذيل درجلسه هيئت امناء صندوق به تصويب رسيد.

الف – هدف:

تبيين سير مراحل ارائه تسهيلات و خدمات به ارائه کنندگان طرحهاي پژوهشي درراستاي اهداف اساسنامه باشد.

ب - دامنه کاربرد:

مطابق ماده ٣ اساسنامه حمايتهاي صندوق شامل تمام پژوهشگران ايراني دانشگاهي و غيردانشگاهي داخل و خارج کشور (اعم از حقيقي و حقوقي) مي شود. ضمن اينکه مطابق تبصره ٤ ماده ٣ اساسنامه، اولويت در استفاده از کمکها با پژوهشگران داخل کشور مي باشد.

ج – تعاريف و مفاهيم:

پژوهشگر: مطابق تبصره ٣ ماده ٣ اساسنامه، "پژوهشگر به اشخاص حقيقي و حقوقي اطلاق مي گردد که داراي دانش، تجربه و مدارج علمي و دستاوردهاي پژوهش بوده و صلاحيت علمي آنان به تأييد کميته تخصصي صندوق رسيده باشد ."

متقاضي: پژوهشگران حقيقي يا حقوقي که براساس موارد مندرج در اين آئين نامه اقدام به تکميل فرمهاي درخواست تسهيلات يا خدمات از صندوق بنمايد.

طرح پيشنهادي: طرحي است که در چارچوب فرمهاي پيوست اين آيين‌نامه ارائه مي گردد.

کميته تخصصي: مطابق اساسنامه "گروهي از نخبگان جامع الشرايط علمي کشور که داراي آثارعلمي ثبت شده در سطح بين المللي و سوابق درخشان علمي و اجرايي مي باشند" و مسئوليت تأييد شرايط علمي پژوهشگران و تصويب طرحهاي توجيه شده از نظر گروه مشاوران و کارشناسان را برعهده دارد.

کميته کارشناسي: گروهي از کارشناسان (حقيقي و حقوقي) رشته هاي مختلف مي باشند که برمبناي آئين نامه ها و اولويتهاي صندوق اقدام به ارزيابي طرحهاي پيشنهادي و تطابق آنها با شرايط تصويب (توجيه فني و اقتصادي) مي نمايند .

گروه مشاوران تخصصي: شامل برگزيده اي از متخصصان و صاحبنظران رشته هاي مختلف علمي( حقيقي يا حقوقي) مي باشند که متناسب با رشته تخصصي،‌ اقدام به اعلام نظر علمي و فني در مورد طرحهاي پيشنهادي مي‌نمايند.

اولويتهاي موضوعي: عناوين طرحهاي داراي اولويت و اهميت و مورد حمايت صندوق که همه ساله توسط صندوق اعلام مي‌شود.

د – مراحل ارائه تسهيلات واعتبارات به متقاضيان:

مرحله اول: تکميل پرسشنامه طرح پژوهشي جهت درخواست تسهيلات و اعتبارات
١. تکميل پيش فرم اوليه: